Hành Động Từ Bi, Dũng Cảm Lay Động Tâm Hồn: Người Nhận Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới, Phần 1/2

2021-04-28

Trong tháng 12 năm 2020, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã trao tặng 13 Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới với khoản đóng góp tổng cộng 97 ngàn Mỹ kim. Xin cảm tạ sự chăm sóc và hỗ trợ từ ái của Ngài, những người và tổ chức nhận giải được khích lệ để tiếp tục con đường thương yêu của họ, hầu giúp đỡ con người và động vật xung quanh họ khi cần thiết, bất kể khó khăn như thế nào.