Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Renata Singer (thuần chay) – Giúp Đỡ Người Hoạn Nạn

2021-07-21

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư hân hạnh trao tặng Renata Singer Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, với lòng quý trọng sâu sắc, tình thương và những lời chúc tốt đẹp nhất cho thành công hơn nữa của công việc từ ái của bà. Thiên Đàng sẽ ban thưởng và phúc lành vô biên cho bà.