Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Tiến Sĩ Amir Khalil – Cứu Cư Dân Động Vật Trong Vùng Có Xung Đột

2021-11-20

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Xúc động trao tặng Tiến sĩ Amir Khalil Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, cộng với khoản đóng góp khiêm tốn 20.000 Mỹ kim cho Tổ chức Quốc tế Four Paws dành cho công việc cao cả của họ. Nguyện cầu Thượng Đế ban cho quý vị, cùng tất cả những ai liên quan, tình thương và phúc lành đời đời”.