Người Nhận Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Vị Nữ Tu – Bác Sĩ Uta Elisabeth Düll

2020-01-15

Chúng tôi bắt đầu buổi sáng với thiền định và cầu nguyện. Và cố gắng câu thông với Thượng Đế, với cảm hứng của mình. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi. Và khi mình thiền, mình thu xếp thời gian hợp lý, sắp đặt mọi thứ, và vào buổi tối, mình cũng kết thúc một ngày nhìn lại những gì mình đã làm tốt, những gì mình đã làm không tốt lắm, những gì mình phải thay đổi, và hướng về Đức Chúa Trời. Đức tin là cơ sở cho tất cả các hoạt động của tôi.